górne tło

Kobierzyńska - Piltza – ponowne wyłożenie części planu

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kobierzyńska - Piltza" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kobierzyńska - Piltza" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 lutego 2024 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kobierzyńska - Piltza" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.), art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), a także w związku z uchwałą Nr XLIX/1351/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2020 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kobierzyńska - Piltza" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją, w związku z rozpatrzeniem uwag złożonych do projektu planu w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny pdf_bip_skrot_obrazek.png

Projekt planu (w zakresie objętym wyłożeniem) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 12 lutego do 11 marca 2024 r. poprzez:
- bezpośredni kontakt i obsługę obywateli w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, w godz. 8.00-15.00 (z wyjątkiem sobót i niedziel). Wizytę można umówić na konkretną godzinę - mailowo pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616-8526, 12 616-8542;
- zamieszczenie projektu planu "Kobierzyńska - Piltza" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne (w zakładce PLANY SPORZĄDZANE).

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Kobierzyńska - Piltza" (w zakresie objętym wyłożeniem) zostanie przeprowadzona w dniu 27 lutego 2024 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 15:30.

Będzie możliwość uczestnictwa w dyskusji publicznej online, tj. za pomocą środków porozumiewania na odległość. Link do połączenia z platformą zostanie wygenerowany i umieszczony na stronie planu. Szczegółowe informacje są publikowane w zakładce ZAPROSZENIA pod adresem: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne .

Każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2024 r. - z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Uwagi można wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne (w zakładce WZORY) oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

W przypadku poczty elektronicznej – maile należy kierować na adres: uwagi-bp@um.krakow.pl .

Forma papierowa obejmuje:
- złożenie pisma z uwagą w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa (dzienniki podawcze, stanowiska informacyjno-podawcze) lub - w przypadku ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klienta - wrzucenie do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku Urzędu Miasta Krakowa,
- wysłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,
- przekazanie wypełnionego formularza w czasie prowadzonej dyskusji publicznej.

- przykładowy formularz uwagi do pobrania: doc bip.png  pdf bip.png

UWAGA: Liczy się data wpływu do tut. urzędu, a pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

W projekcie planu wprowadzono następujące zmiany:

  1. wyznaczono Tereny MN/U.12, ZP.3 i ZP.4 wraz z określeniem ich przeznaczenia i zasad zagospodarowania;
  2. w miejsce dotychczasowych Terenów KDD.5, KDD.11 i KDX.3 wyznaczono Teren KDW.4 wraz ze zmianą przebiegu jego linii rozgraniczających z terenami sąsiednimi oraz określeniem jego przeznaczenia i zasad zagospodarowania;
  3. zmieniono przebieg linii rozgraniczających Tereny KDL.1, KDD.1, KDD.2 (dotychczas częściowo KDD.10), KDD.4, KDD.6 (dotychczas KDD.7) i KDX.2 z terenami sąsiednimi;
  4. usunięto lub zmieniono przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy w Terenach MN.2, MN.4, MN.5, MN.7, MN.8, MN.9, MN.10, MN.12, MN/U.3, Uo2, Uo.3 i Uks.1;
  5. poszerzono zasięg strefy zieleni w terenach zabudowy w Terenie MW.4;
  6. poszerzono zasięg strefy zieleni wzdłuż istniejącej magistrali ciepłowniczej;
  7. zmieniono maksymalną wysokość zabudowy dla budynków mieszkalnych w Terenach MN.1 i MN.2;
  8. usunięto element informacyjny – powiązania widokowe między obiektami fortecznymi;

wraz z niezbędną korektą redakcyjną projektu planu wynikająca z ww. zmian oraz z konieczności dostosowania do obowiązujących aktów prawnych.

Informuję, że:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Z administratorem możesz się skontaktować listownie (adres jw.) lub drogą elektroniczną – adres e-mail: bp.umk@um.krakow.pl .
3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.
5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
7. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
8. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych - adres pocztowy jw. - e-mail: iod@um.krakow.pl .

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne .

Link do strony poświęconej planowi zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kobierzyńska - Piltza".