górne tło

Konsultacje dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraków - Sidzina

W okresie od 20 października do 10 listopada 2023 r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa prowadził z mieszkankami i mieszkańcami Krakowa oraz zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVIII/1317/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraków - Sidzina.

W ramach konsultacji zorganizowano otwarte spotkanie z mieszkankami i mieszkańcami Krakowa, przeprowadzone 24 października 2023 r. w godz. od 16:00 do 17:00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu przy ul. Wielopole 17a w Krakowie, sala nr 4.

Dodatkowo odbyły się dyżury telefoniczne eksperta pod numerem telefonu 12 616 56 34 w dniach:

Konsultowany projekt uchwały z załącznikami wraz z formularzem konsultacyjnym w okresie trwania konsultacji dostępny był:

Uwagi, wnioski i propozycje można było zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2023 r. w następujący sposób:

Konsultacje społeczne prowadzone były na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Pliki do pobrania: