górne tło

Mazowiecka – ponowne wyłożenie części planu

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mazowiecka" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 września 2023 r.
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mazowiecka" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), a także w związku z uchwałą Nr XL/1005/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2020 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mazowiecka" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją, w związku z rozpatrzeniem uwag złożonych do projektu planu w czasie jego ponownego wyłożenia do publicznego wglądu oraz z uzyskanymi uzgodnieniami.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznypdf_bip_skrot_obrazek.png

 

Projekt planu (w zakresie wprowadzonych zmian) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 26 września do 24 października 2023 r., poprzez:
- bezpośredni kontakt i obsługę obywateli w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, w godz. 8.00-15.00 (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt); wizytę można umówić na konkretną godzinę - mailowo pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616-8526, 12 616-8542;
- zamieszczenie projektu planu "Mazowiecka" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne (w zakładce PLANY SPORZĄDZANE).

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Mazowiecka" zostanie przeprowadzona w dniu 12 października 2023 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 15:30. W dyskusji publicznej można również uczestniczyć online, tj. za pomocą środków porozumiewania na odległość. Link do połączenia z platformą zostanie wygenerowany i umieszczony na stronie planu. Szczegółowe informacje są publikowane w zakładce ZAPROSZENIA pod adresem: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne .

Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2023 r. - z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Uwagi można wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa na stronie internetowej oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

 - odnośnik do karty usługi ePUAP

W przypadku poczty elektronicznej - maile należy kierować na adres: uwagi-bp@um.krakow.pl .

Forma papierowa obejmuje:
- złożenie pisma z uwagą w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa lub – w przypadku ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klienta – wrzucenie do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku Urzędu Miasta Krakowa,
- wysłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,
- przekazanie wypełnionego formularza w czasie prowadzonej dyskusji publicznej,

- przykładowy formularz uwagi do pobrania: doc bip.png  pdf bip.png   

UWAGA: Liczy się data wpływu do tut. urzędu, a pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Wykładana do publicznego wglądu część projektu planu obejmuje:
I. Rysunek planu (załącznik nr 1 do uchwały) w części wyróżnionej na rysunku kolorem, w zakresie:
1. Wyznaczenia linii regulacyjnej 2;
2. Wyznaczenia nowego Terenu MW/U.20;
3. Usunięcia "drzew wskazanych do utrzymania" z działek nr: 53/2, 61/2 oraz drzewa na granicy działek nr: 61/3 i 399 obr. 46 Krowodrza;
4. Korekty strefy 20 m od granicy obszaru kolejowego w zakresie terenu KK.1.
II. Tekst planu w części wyróżnionej kolorem, w zakresie:
1. Spisu elementów planu oznaczonych na rysunku planu, stanowiących ustalenia planu (§ 5 ust. 1) w zakresie wprowadzenia linii regulacyjnej 2 oraz nowego Terenu MW/U.20;
2. Wyłączenia z zakazu lokalizacji wolnostojących masztów z zakresu łączności publicznej Terenu KK.1;
3. Wykluczenia możliwości realizacji parkingów i miejsc postojowych w układzie podziemnym w strefach zieleni;
4. Wykluczenia możliwości lokalizacji funkcji usługowej w parterach budynków mieszkalnych, w Terenie MW.22;
5. Zmiany maksymalnej wysokości zabudowy w Terenie MW/U.20;
wraz z niezbędną korektą redakcyjną projektu planu wynikającą z ww. zmian oraz z konieczności dostosowania do obowiązujących aktów prawnych.

Informuję, że:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Z administratorem możesz się skontaktować listownie (adres jw.) lub drogą elektroniczną – adres e-mail: bp.umk@um.krakow.pl .
3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.
5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
7. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
8. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych - adres pocztowy jw. - e-mail: iod@um.krakow.pl .

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne .

Link do strony poświęconej planowi zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mazowiecka".