górne tło

Konsultacje dotyczące projektu zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030"

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkanki i mieszkańców Krakowa oraz zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVI/933/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia ''Planu Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030''.

Konsultacje prowadzone są w okresie od 15 września do 6 października 2023 r. przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa.

W ramach konsultacji zaplanowano: otwarte spotkanie z mieszkankami i mieszkańcami Krakowa, dwa dyżury telefoniczne eksperta oraz zbieranie uwag, wniosków i propozycji za pomocą formularza konsultacyjnego.

Link do szerszej informacji na temat konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę nr XXXVI/933/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia ''Planu Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030''.