górne tło

Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej - I etap konsultacji

Zachęcamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety elektronicznej dotyczącej obecnego funkcjonowania systemu transportowego oraz sposobów odbywania codziennych podróży, jak również obejmującej opinie mieszkańców Krakowa i Metropolii Krakowskiej w kwestii wizji i głównych kierunków rozwoju efektywnej mobilności.

 

Obszar Krakowa oraz jego bezpośredniego sąsiedztwa charakteryzuje się dużą dynamiką rozwoju na wielu płaszczyznach wpływających na codzienne życie mieszkańców. Kwestie związane z codziennym przemieszczaniem się i właściwym ładem przestrzennym, tworzonym przy poszanowaniu zasad ochrony środowiska, są jednymi z głównych elementów wpływających na jakość życia mieszkańców.

W związku z tym, że fundamentalną rolę w podnoszeniu jakości życia ma prawidłowe określenie kierunków rozwoju efektywnej mobilności,  Miasto Kraków wraz ze Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska, przystąpiło do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej.

Podejmowane działania są ukierunkowane na uporządkowanie kwestii związanych ze zrównoważoną mobilnością na terenie Krakowa oraz Metropolii Krakowskiej i będą prowadzić do przygotowania dokumentu wskazującego cele, priorytety i kierunki działań w obszarze efektywnej mobilności. Założenia Planu, istotne zarówno z punktu widzenia administracji publicznej, jak i codziennego życia mieszkańców Miasta i Metropolii Krakowskiej, będą realizowane przez wszystkie gminy Metropolii.

Aktualnie trwają prace nad diagnozą obecnej sytuacji, ale także wizją i głównymi celami rozwoju efektywnej mobilności na obszarze Metropolii Krakowskiej. Państwa wkład jest niezbędny i bardzo istotny we właściwym sformułowaniu kierunków rozwoju systemu transportowego, będących odpowiedzią na Państwa potrzeby związane z codziennym przemieszczaniem się.

Kolejny etap konsultacji społecznych oraz zasięgnięcia Państwa opinii w związku z opracowywanym Planem przewidziany jest na jesień 2021 roku, a dotyczyć będzie proponowanych konkretnych rozwiązań, zarówno w kwestiach budowy i modernizacji systemu transportowego, jak i innych działań organizacyjnych i promocyjnych sprzyjających rozwojowi tego systemu.

Link do ankiety: Tutaj