górne tło

Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94 - ogłoszenie o konsultacjach

Prezydent Miasta Krakowa, zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu koncepcyjnego pn. „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94.

Celem przeprowadzenia konsultacji jest zebranie uwag i opinii do przedmiotowego opracowania.

Konsultacje przeprowadzone zostaną na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r., w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Opracowanie projektu koncepcyjnego dla ww. zadania będzie umożliwiać podjęcie w przyszłości działań, których efektem będzie realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. Przedstawione rozwiązania sytuacyjne zapewniają geometrię dostosowaną do ruchu pojazdów komunikacji miejskiej oraz utrzymania połączenia pieszego i rowerowego.

Koncepcja sporządzana jest w związku z planowanym zwiększeniem częstotliwości kursowania pociągów oraz rozwojem terenów w rejonie ul. Fredry, w szczególności zabudowy mieszkaniowej, która niesie za sobą większą liczbę uczestników ruchu. Obszar ten, w związku z realizowanymi inwestycjami kolejowymi powinien mieć zapewnioną odpowiednią obsługę komunikacyjną między innymi poprzez poprawę przepustowości w zakresie przekroczenia linii kolejowej oraz powiązania z układem drogowym.

Termin konsultacji: od 10 czerwca do 2 lipca 2021 r.

Jednostka merytoryczna: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa.

W ramach przeprowadzanych konsultacji planuje się dyżury telefoniczne, spotkania konsultacyjne z mieszkańcami oraz możliwość zadawania pytań ekspertom w formie elektronicznej. Uwagi do projektu opracowania będzie można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej.

 

Szczegóły konsultacji społecznych zostaną podane w późniejszym terminie.