Inicjatywa lokalna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

Ocena wniosku – inicjatywa lokalna – 2019

Szczegółowe kryteria wniosku zostały określone w załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 207/2018 z dnia 26.01.2018 r. oraz w załączniku do UCHWAŁY NR LXXXI/1969/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Wniosek wpływający do Prezydenta za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. Partycypacji i Dialogu, rozpatrywany jest pod względem formalnym.

Ocena wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej dokonuje Prezydent w ramach następujących kryteriów:

1. Celowość realizacji zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej- maksymalnie 45 punktów.

 1. Celowość realizacji zadania może być oceniana poprzez określenie znaczenia dla społeczności lokalnej np. na podstawie następujących charakterystyk wpływającego wniosku:
 • Opis potencjału, potrzeb, deficytów, problemów społeczności lokalnej zdiagnozowanych przez wnioskodawców,
 • Dostępność inicjatywy oraz jej rezultatów dla społeczności lokalnej, biorąc pod uwagę kontekst i rodzaj inicjatywy,
 • Liczba podpisów popierających inicjatywę, biorąc pod uwagę wielkość i rodzaj inicjatywy,
 • Efekty i korzyści wynikające z realizacji inicjatywy, biorąc pod uwagę potrzeby społeczności lokalnej opisane przez wnioskodawców,
 • Liczba osób zaangażowanych w tworzenie i wykonanie inicjatywy, biorąc pod uwagę jej wielkość oraz rodzaj,
 • Integracja społeczności lokalnej i przełamywanie barier poprzez działania realizowane w trakcie inicjatywy,
 • Realizacja edukacji obywatelskiej, popularyzowanie aktywności obywatelskiej poprzez działania realizowane w trakcie inicjatywy lokalnej,
 • Uzasadnienie celowości zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej z opinii Rady lub Rad Dzielnic/y Miasta Krakowa, jeśli została dołączona,
 • Opinia właściwej ze względu na tematykę dialogu z mieszkańcami Komisji Rady Miasta Krakowa.

2. Wkład pracy społecznej w realizację zadania obliczany jako stosunek pracy społecznej do wartości całkowitej zadania- maksymalnie 45 punktów.

 1. Liczba punktów jest przyznawana w zależności od wysokości tego wkładu, według następujących przedziałów:
 • <10% – 0 punktów
 • 10 – 19 % – 10 punktów
 • 20 – 29 % – 15 punktów
 • 30 – 39 % – 20 punktów
 • 40 – 49 % – 25 punktów
 • 50 – 59 % – 30 punktów
 • 60 – 69 % – 35 punktów
 • 70 – 79 % – 40 punktów
 • 80 % i wyżej – 45 punktów

3. Opinia właściwej/ właściwych Rad/y Dzielnic/y Miasta Krakowa, może być dołączona do wniosku.

Pozytywna opinia przedłożona wraz z wpływającym wnioskiem skutkuje dodatkowymi 10 punktami, przyznawanymi podczas oceny wniosku.

Maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać wniosek wynosi 100 punktów.

Minimalna ilość punktów oceny końcowej warunkującej przyjęcie wniosku do dalszego procedowania wynosi 60 punktów.

Wniosek może zostać odrzucony ze względów formalnych w przypadku gdy:

 • Do wniosku nie dołączono zgody dysponenta terenu objętego propozycją inicjatywy lokalnej na wykorzystanie terenu do celów jej realizacji,
 • Wniosek nie posiada dołączonej imiennej listy poparcia mieszkańców Gminy,
 • We wniosku nie wyszczególniono kosztów po stronie Gminy i wkładu pracy społecznej,
 • Proponowany przez wnioskodawców termin realizacji inicjatywy lokalnej jest niezgodny z terminem realizacji wynikającym z naboru,
 • Proponowany przez wnioskodawców termin realizacji inicjatywy lokalnej zaplanowany jest na mniej niż 6 tygodni od terminu złożenia wniosku.

W przypadku oceny pozytywnej wniosku Prezydent w zależności od wysokości przyznanych inicjatywie/om punktów oraz wysokości środków zabezpieczonych na realizację inicjatyw lokalnych, dokonuje ostatecznego wyboru złożonych wniosków i kieruje wniosek/ki do realizacji.

Po skierowaniu przez Prezydenta wniosku do realizacji, kierownik komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa lub kierownik miejskiej jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa informuje o tym wnioskodawców oraz przystępuje do uzgodnienia z wnioskodawcami szczegółowego kosztorysu oraz harmonogramu realizacji inicjatywy.

Mieszkańcy, po otrzymaniu informacji o przystąpieniu do realizacji inicjatywy, a przed przystąpieniem do uzgadniania harmonogramu oraz kosztorysu, zobowiązani są do dostarczenia oświadczenia o zaangażowaniu w realizację inicjatywy, które stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

Do pobrania:

 

Archiwum 2019

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Bzura
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2020-10-30
Data aktualizacji: 2020-10-30
Powrót