Aktualności

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłosił nabór wniosków do udziału w programie LATO W TEATRZE

Celem Programu jest ożywienie działalności teatrów w okresie letnim oraz szerzenie i wspieranie idei pedagogiki teatru ze szczególnym uwzględnieniem działań artystycznych realizowanych z częściowym udziałem grup defaworyzowanych – osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców obszarów o najniższym PKB – oraz takich działań, w których grupa docelowa ma utrudniony dostęp do kultury.

Nabór Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach PO WER 2.17, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłosiło konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-002/19 pn. „Szkolenia z obszaru międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach cywilnych i w sprawach karnych dla kadr sądownictwa”.

Nabór  wniosków w ramach RPO WM na lata 2014-2020, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów  w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, dla Typu projektu A: wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach oraz B: tworzenie warunków dla rozwoju opieki na dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Teatr i kabaret dla młodzieży i seniorów - zaproszenie na marcowe wydarzenia kulturalne

Dom Kultury ZACISZE zaprasza na dwa duże, marcowe wydarzenia adresowane do młodzieży i seniorów.

Ogłoszono konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. "Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3". Termin składania ofert upływa 19 marca 2019 roku o godz. 15.00.

Partycypacja seniorów w życiu publicznym – jak aktywizować osoby starsze. Prawo regulujące działalność NGO w tym zakresie.

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce oraz Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc zapraszają w ramach działania skierowanego do małopolskich organizacji pozarządowych pt.: „Skuteczna partycypacja publiczna NGO” na szkolenie Partycypacja seniorów w życiu publicznym – jak aktywizować osoby starsze. Prawo regulujące działalność NGO w tym zakresie.

Rozpoczęto nabór zgłoszeń do Przeglądu Teatralno-Muzycznego „O Buławę Lajkonika”

Od 2 do 5 kwietnia 2019 roku trwać będą prezentacje Przeglądu Teatralno-Muzycznego „O Buławę Lajkonika” dla osób niepełnosprawnych. Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana organizuje to wydarzenie wraz z władzami Krakowa od szesnastu lat.

Muzeum Historii Polski ogłosiło nabór wniosków do XI edycji programu grantowego „Patriotyzm Jutra”

"Patriotyzm Jutra" to ogólnopolski program grantowy, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Program ma służyć ukazaniu historii w sposób ciekawy, nowatorski i angażujący.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs na realizację zadań z zakresu realizacji projektów wybranych w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2019 – 2020, w tym zadania jednoroczne oraz dwuletnie, z zakresu realizacji projektów wybranych w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

Głównym celem Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.

Nawikus
POLECAMY
Baza krakowskich NGO:
Newsletter
newsletter
Zapisz się