Aktualności

Informacja dotycząca punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, Urzędu Miasta Krakowa informuje, że 15 grudnia 2018 r. (sobota) w lokalach, w których znajdują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej można skorzystać z porad prawnych.  Punkty czynne w godzinach: od 8.00-16.00.

Wybierz najciekawszą inicjatywę społeczną realizowaną w Krakowie!

Dzięki Programowi FIO Małopolska Lokalnie – Północ, edycja 2018, do aktywnych mieszkańców Krakowa trafiły środki na rozwój organizacji i działania społeczne.

Kraków nominowany do nagrody Złote Wachlarze

Konkurs Złote Wachlarze ma na celu uhonorowanie instytucji, które w szczególny sposób przyczyniają się do stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje, budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami lub wspierania integracji migrantów w Polsce.

Konkurs w ramach PO WER, Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-001/19 na realizację projektów w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza do udziału w programie dotacji „Zachować pamięć 2019”

Program „Zachować pamięć” ma umożliwić większej ilości młodzieży z Polski, Niemiec i ewentualnie kraju trzeciego wspólne odwiedzenie miejsc pamięci hitlerowskiego terroru i skorzystania z oferty pedagogicznej tego miejsca lub położonych w pobliżu placówek edukacyjnych. Wspierane spotkania mają umożliwić młodzieży uczenie się z historii na rzecz wspólnej europejskiej przyszłości. Są one wkładem we wzajemne poznawanie się i porozumienie narodów. Podczas spotkania młodzi ludzie powinni poznać historię miejsca pamięci oraz zająć się zagadnieniem przyczyn i społecznego kontekstu zbrodni nazistowskich.

Wsparcie przedsięwzięć z zakresu promocji przedsiębiorczości, kreowania postaw przedsiębiorczych oraz budowania potencjału IOB

Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.2 Promocja postaw przedsiębiorczy oraz potencjał IOB, Typ projektu A promocja postaw przedsiębiorczych oraz Typ projektu B profesjonalizacja usług doradczych IOB.

Zaproszenie na warsztaty - Jak pozyskać dotację z programu ASOS na 2019 r.

Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 jest przedsięwzięciem kompleksowym, uwzględniającym obszary i kierunki wsparcia umożliwiające osiągnięcie celu głównego, jakim jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną.

Szkolenie - „Pułapki przy rozliczaniu dotacji. Kluczowe zagrożenia prawne”

Fundacja Stańczyka oraz Biuro Inicjatyw Społecznych zapraszają na bezpłatne szkolenie dotyczące prawnych aspektów rozliczania dotacji ze środków publicznych.

Rozstrzygnięto konkurs ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r.

Zarządzeniem nr 3313/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 07.12.2018 r. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie edukacji prawnej, udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W drodze otwartego konkursu ofert wyłoniona została organizacja pozarządowa, która w roku 2019 będzie udzielać nieodpłatnych porad prawnych, poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzić działania w zakresie edukacji prawnej w 16 punktach na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Kraków kolejny raz podzielił się ciepłem

Już po raz 12. krakowskie organizacje pozarządowe odebrały czeki na dofinansowanie rachunków za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę w ramach akcji „Podzielmy się ciepłem”. W tym roku środki trafiły do 43 podmiotów, a wartość wsparcia to kwota 150 tys. zł.

Nawikus
POLECAMY
Baza krakowskich NGO:
Newsletter
newsletter
Zapisz się