Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Ciała dialogu obywatelskiego

Poniżej w porządku alfabetycznym przedstawiamy istniejące ciała dialogu obywatelskiego w Krakowie.

 • Komisje Dialogu Obywatelskiego - są to gremia inicjatywno–doradcze tworzone przez organizacje pozarządowe oraz Miasto Kraków. Do zadań Komisji Dialogu Obywatelskiego (KDO) należy m.in. opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa i innych dokumentów, określanie potrzeb społecznych w zakresie działalności danej KDO i przedstawianie propozycji ich rozwiązania, opiniowanie dokumentów strategicznych i współpraca z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego. Funkcjonują na podstawie ZARZĄDZENIA Nr 1379/2019 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.06.2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu tworzenia oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

Więcej szczegółów znajduję się TUTAJ.

1. Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży zawiązała się w 2015 roku z potrzeby zwiększenia przepływu informacji i współpracy w sprawach młodzieży między organizacjami młodzieżowymi i pracującymi z młodzieżą a administracją Miasta Krakowa. Składa się z organizacji, które pracują z młodzieżą w różnych obszarach: edukacji, profilaktyki, mobilności, doradztwa, edukacji obywatelskiej, pozaformalnej, kultury i rozwoju. Jest interdyscyplinarna, a jej skład jest stale otwarty. Każda organizacja działająca z młodzieżą na terenie Krakowa może do niej dołączyć przez złożenie wniosku. Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży działa na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późn. zm. (tekst jednolity) z 1 stycznia 2016 r. oraz Zarządzenia Nr 1379/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu tworzenia oraz funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

Więcej szczegółów znajduję się TUTAJ.

2. Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

Komisja została powołana dnia 11 lipca 2017 r. na podstawie wniosku złożonego przez 7 organizacji pozarządowych tj.:

 • Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich KRĄG,
 • Fundacji Nowe Centrum,
 • Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL,
 •  Fundacji „Zdrowie dla Budowlanych”,
 • Stowarzyszenia MONAR, Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Osób Uzależnionych z Nawrotami Choroby w Krakowie,
 • Małopolskie Stowarzyszenie PROBACJA,
 • Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu.

    Do zadań Komisji należy konsultowanie i opiniowanie oraz przedstawianie rekomendacji dotyczących dokumentów oraz projektów uchwał Rady Miasta Krakowa związanych z tematyką uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych w tym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków. Podejmowanie działań na rzecz kształtowania priorytetów i standardów zadań publicznych związanych z tematyką uzależnień zlecanych organizacjom pozarządowym. Jak również podejmowanie działań na rzecz diagnozowania problemów związanych z uzależnieniami behawioralnymi, potrzebami osób uzależnionych od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin. Działania na rzecz rozwijania współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, instytucjami i władzami Miasta, budowanie partnerskich relacji opartych na zasadach:

 •     pomocniczości,
 •     suwerenności,
 •     partnerstwa,
 •     efektywności,
 •     uczciwości
 •     jawności.

Podejmowanie działań na rzecz tworzenia i wdrażania programów przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy. Podejmowanie działań na rzecz wypracowania i wdrożenia sprawnego systemu informacji o placówkach udzielających wsparcia osobom z problemami uzależnień i ich rodzinom. Inne działania o charakterze inicjatywno-doradczym, mające na celu poprawę sytuacji osób uzależnionych od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych, osób współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin. Współpraca z właściwymi merytorycznie wydziałami/biurami/miejskimi jednostkami organizacyjnymi UMK/komisjami Rady Miasta Krakowa w zakresie opiniowania dokumentów strategicznych, zwłaszcza na etapie tworzenia ich założeń. Współpraca z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Więcej informacji na temat działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom znajduje się na stronie BIP - TUTAJ

oraz na stronie dla organizacji pozarządowych - TUTAJ.

Regulamin oraz sprawozdania z posiedzeń znajdują się na stronie BIP - TUTAJ

oraz na stronie dla organizacji pozarządowych - TUTAJ.

3. Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska działa od dnia 13 września 2012 r. na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Regulaminu powoływania oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego. Zgodnie z jego zapisami, praca KDO ds. Środowiska opiera się na pełnieniu funkcji gremium inicjatywno-doradczego. Celem pracy Komisji jest prowadzenie dialogu na rzecz zwiększenia udziału społecznego przede wszystkim w działaniach na rzecz środowiska Krakowa, zagospodarowania przestrzennego.

Więcej szczegółów znajduje się TUTAJ.

4. Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego - Powołanie Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ma na celu wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, rozwijanie i doskonalenie współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz podkreślenie rangi partnerstwa w działaniu pomiędzy administracją samorządową a sektorem organizacji pozarządowych na rzecz mieszkańców Krakowa.Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem nr 1951/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. powołał Krakowską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Powołana Rada jako organ konsultacyjno–opiniodawczy Prezydenta w zakresie współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi będzie pracowała do 2022 roku.

Więcej szczegółów znajduję się TUTAJ.

 

 

1. Rada Budżetu Obywatelskiego - jest organem doradczym Prezydenta Miasta Krakowa, do której zadań należy:

 • monitorowanie wdrożenia i realizacji harmonogramu budżetu obywatelskiego;
 • promocja idei budżetu obywatelskiego;
 • wyrażanie - na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa – opinii w sprawach związanych z poszczególnymi etapami realizacji budżetu obywatelskiego;
 • rozpatrywanie protestów wobec negatywnej oceny projektów złożonych w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

Zarządzeniem nr 1985/2019 z dnia 05.08.2019 r. Prezydent Miasta Krakowa powołał Radę Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa.

Więcej szczegółów znajduję się TUTAJ.

2. Rada ds. Sportu - jest ciałem opiniodawczo – doradczym ( art. 30 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r.) powołana przez Prezydenta Miasta Krakowa, w sprawach dotyczących kultury fizycznej. Rada powoływana przez Prezydenta Miasta Krakowa rozstrzyga na zebraniach wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, w szczególności opiniuje:

 • strategię rozwoju Miasta Krakowa w zakresie kultury fizycznej;
 • projekt budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej;
 • projekty uchwał dotyczące rozwoju kultury fizycznej;
 • programy dotyczące rozwoju bazy sportowej miasta Krakowa;
 • plany imprez sportowych i rekreacyjnych dofinansowywanych z budżetu miasta Krakowa.

 W skład szesnastoosobowej Rady ds. Sportu wchodzą osoby będące przedstawicielami: Prezydenta Miasta Krakowa, Wydziału Sportu, Zarządu Infrastruktury Sportowej, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, organizacji realizujących działania w zakresie kultury fizycznej. 

Informacje o Radzie ds. Sportu można również znaleźć TUTAJ.

3. Rada Krakowskich Seniorów -  Rada jest kolegialnym organem konsultacyjno-doradczym, którego zadaniem jest wsparcie Gminy Miejskiej Kraków w przygotowaniu    i prowadzeniu polityki senioralnej miasta. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Członkami Rady Krakowskich Seniorów są osoby działające na rzecz środowiska seniorów, delegowane  przez organizacje pozarządowe, uniwersytety III wieku, czy też samych mieszkańców Krakowa. Prezydent  Miasta Krakowa Zarządzeniem nr 40/2021 z dnia 08 stycznia 2021 r. powołał Radę Krakowskich Seniorów.

Więcej szczegółów znajduję się TUTAJ.

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Bzura
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-02-11
Data aktualizacji: 2021-04-15
Powrót