Akcja społeczna PODZIELMY SIĘ CIEPŁEM

Od 2007 roku, kiedy zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy: Elektrociepłownią Kraków, Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Krakowie (fundatorzy pomocy) oraz Gminą Miejską Kraków, realizowana jest akcja społeczna pn. "PODZIELMY SIĘ CIEPŁEM".

Akcja społeczna PODZIELMY SIĘ CIEPŁEM
Fot. ngo.krakow.pl

Celem akcji jest wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom potrzebującym w Krakowie - m. in. ubogim, niepełnosprawnym, dzieciom specjalnej troski, w postaci sfinansowania zakupu ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej dostarczanej z sieci ciepłowniczej Elektrociepłowni Kraków.

Beneficjenci pomocy muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

  • posiadać statusu organizacji pozarządowej;
  • statutowa działalność organizacji powinna być zorientowana na działania socjalne ukierunkowane w szczególności na pomoc osobom najuboższym, starszym, chorym, bezdomnym, niepełnosprawnym, dzieciom specjalnej troski, osobom wykluczonym zamieszkałym w Krakowie itp;
  • posiadać statusu klienta (w tym za pośrednictwem wspólnoty, spółdzielni itd.) miejskiej sieci ciepłowniczej w obszarze zasilania EC Kraków;
  • nie zalegać w płatności faktur do MPEC;
  • roczna kwota faktur nie przekracza 50 tys. zł.

Komitet ds. Pomocy, rekomenduje Prezydentowi Miasta Krakowa organizacje pozarządowe, którym przekazywana jest darowizna na pokrycie rachunków za ciepło sieciowe i/lub ciepłą wodę użytkową, dostarczaną z sieci ciepłowniczej.

„Komitet ds. Pomocy” działa na podstawie Zarządzenia nr 2379/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25.09.2017 r. w sprawie powołania Komitetu ds. Pomocy w celu wyłonienia organizacji pozarządowych, które zostaną objęte programem pomocy w ramach akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem” w ramach współpracy pomiędzy EDF Polska S.A. w Warszawie, Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, CEZ Skawina S.A. w Skawinie, Krakowskim Holdingiem Komunalnym S.A. w Krakowie a Gminą Miejską Kraków.

Akcja społeczna „Podzielmy się ciepłem” w 2015 r. wyróżniona została poprzez nominację do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

 

ZOBACZ FILM O AKCJI „PODZIELMY SIĘ CIEPŁEM"

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków