Organizacje wielokulturowe

Organizacje wielokulturowe
Fot. pixabay

Stowarzyszenie Diversity Hub

Diversity Hub to think tank, którego osią tematyczną jest różnorodność w środowisku pracy.

http://diversityhub.pl/

https://www.facebook.com/diversityhubpl/

Kontakt: info@diversityhub.pl

Stowarzyszenie Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

Organizacja pożytku publicznego, działająca na rzecz ochrony praw człowieka, przede wszystkim świadcząc bezpłatną pomoc prawną osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminacją

https://www.pomocprawna.org/

https://www.facebook.com/pomocprawna.org/

Kontakt: biuro@pomocprawna.org

Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja

Fundacja m. innymi wspiera procesy integracji i edukacji cudzoziemców przebywających w Polsce, szkoły uczące języka polskiego i przekazujące wiedzę o Polsce poza jej granicami.

http://fundacjareja.eu/

https://www.facebook.com/fundacjarejaeu/

Kontakt: zarzad@fundacjareja.eu

Wielokulturowy Kraków

Grupa nieformalna, która między innymi powadzi strona internetowa, gromadząca informacje na temat instytucji i społeczności mniejszościowych w Krakowie.

https://www.facebook.com/wielokulturowykrakow/

Kontakt: kontakt@wielokulturowykrakow.pl

Witajcie w Krakowie

Grupa nieformalna prowadzi działania informacyjne, ale przede wszystkim zależy im na bezpośredniej pomocy osobom, które uciekając przed wojnami, biedą, poniżeniem i strachem trafiają do naszego miasta, kraju i Europy w ogóle.

https://www.facebook.com/WelcomeKrakow/

Kontakt: agnieszka.torunska@gmail.com

Polisfera - Fundacja na rzecz różnorodności

Fundacja zajmuje się między innymi promowaniem wiedzy na temat mniejszości religijnych, etnicznych, narodowych, seksualnych oraz osób niepełnosprawnych i pozostałych marginalizowanych grup.

http://www.polistrefa.pl/strona-glowna.html

https://www.facebook.com/fundacja.polistrefa/

Kontakt: fundacja@polistrefa.pl

Expats Kraków

Firma prowadzi działalność w zakresie pomocy cudzoziemcom/ expatom w szybkim odnalezieniu i zaaklimatyzowaniu się w nowym otoczeniu, poznaniu kultury i obyczajów. Nawiązując współpracę z Firmami delegującymi swoich pracowników do Polski zapewniamy szeroki wachlarz usług, począwszy od odbioru z lotniska, znalezieniu mieszkania po uregulowanie spraw urzędowo-administracyjnych.

http://www.expat-cracow.pl/

Kontakt: office@expat-cracow.pl

Collaborate, Krakow!

Społeczność na fb i jednocześnie miejsce dedykowane sieciowaniu i łączeniu ludzi z zagranicy mieszkających w Krakowie.

https://www.facebook.com/groups/collaboratekrakow/?ref=br_rs

Kontakt: collaboratekrakow@gmail.com

Stowarzyszenie Rodzin Wielokulturowych

Stowarzyszenie deklarujące otwartość na nowych ludzi, którym w sercu gra wielokulturowość i którzy chcą troszczyć się i mieć realny wpływ w szczególności na jakość funkcjonowania w naszym kraju rodzin wielokulturowych

http://srw.blog.pl/

Kontakt: srw@onet.eu

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA)

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) zostało założone w 2009 roku przez osoby zajmujące się edukacją antydyskryminacyjną. Towarzystwo skupia kilkadziesiąt osób, które specjalizują się w tej dziedzinie – są to m.in. trenerzy/ trenerki antydyskryminacyjni/ antydyskryminacyjne, twórcy/twórczynie projektów na rzecz równości i różnorodności, członkowie/członkinie organizacji wspierających grupy narażone na dyskryminację.

http://www.tea.org.pl/pl/index

Kontakt: biuro@tea.org.pl

Fundacja Autonomia

Niezależna, nie nastawioną na zysk, organizacja pozarządowa zajmującą się między innymi edukacją i działalnością społeczną zmierzającą do powstrzymania nietolerancji, dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne lub narodowe, wiek, stopień sprawności i in.

http://www.autonomia.org.pl/index.php

https://www.facebook.com/autonomia.fundacja/

Kontakt: fundacja@autonomia.org.pl

Fundacja British Council Oddział w Krakowie

Fundacja pomaga obywatelkom, obywatelom oraz instytucjom w tworzeniu bardziej otwartego i dobrze prosperującego społeczeństwa, w którym na lokalne problemy będzie szukać się globalnych rozwiązań.

https://www.britishcouncil.pl/

https://www.facebook.com/pages/British-Council-Alexandria/859782110710927?rf=106713326077658

Kontakt: krakow@britishcouncil.pl

Stowarzyszenie Willi Decjusza

U podstaw wszelkich programów Stowarzyszenia leży idea spotkań przedstawicieli różnych dziedzin nauki i kultury, narodowości i obszarów zainteresowań, idea wymiany myśli, promując pluralizm i tolerancję w życiu publicznym.

http://villa.org.pl/villa/

https://www.facebook.com/WillaDecjusza/

Kontakt: dkasprowicz@villa.org.pl 

Fundacja Dialog – Pheniben

Głównym celem działalności jest promowanie wielokulturowości, działań antydyskryminacyjnych oraz wiedzy o społeczności romskiej. Działania adresowane są zarówno do społeczności mniejszościowych, głównie do Romów, jak również do środowisk większościowych.

http://dialogpheniben.pl/

https://www.facebook.com/Fundacja-Dialog-Pheniben-747333345302697/

Kontakt: biuro@dialogpheniben.pl

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL

Misją Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa otwartego i wielokulturowego, realizowane poprzez zmiany systemu prawnego, edukację kulturową, promowanie różnych kultur, programy integracyjne.

http://interkulturalni.pl/strona-glowna-2.html

https://www.facebook.com/InterkulturalniPL/

Kontakt: biuro@interkulturalni.pl

Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne

Społeczno-kulturalna organizacją polskich Ormian, której celem jest integracja społeczności polskich Ormian oraz dokumentacja ich historii i kultury.

http://otk.org.pl/pl/

Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne - Հայ Մշակութային Ընկերություն

Kontakt: otk@otk.org.pl

Romskie Stowarzyszenie „Harangos

JCC Kraków

Organizacja swoim programem stara się odpowiadać na potrzeby rozwijającej się, wielopokoleniowej i zróżnicowanej żydowskiej społeczności Krakowa. Różnorodne kluby angażują członków w podobnym wieku i o podobnych zainteresowaniach, a święta i cotygodniowe kolacje szabatowe stają się okazją do wspólnego spędzania czasu przez całą społeczność.

http://www.jcckrakow.org/

https://www.facebook.com/jcckrakow

Kontakt: office@jcckrakow.org

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie

Gmina jest jedną z siedmiu gmin wchodzących w skład Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Obejmuje tereny południowo-wschodniej Polski (Kraków, Tarnów, Nowy Sącz), zrzesza około 140 członków, którzy wraz z ich rodzinami tworzą liczną żydowską społeczność tego regionu.

http://krakow.jewish.org.pl/

https://www.facebook.com/gwzkrakow/

Kontakt: krakow@jewish.org.pl; gmina@gwzkrakow.pl

Fundacja ZUSTRICZ

Dziś Fundacja ZUSTRICZ działa przede wszystkim na rzecz zbliżenia i współpracy polsko-ukraińskiej, przełamywania barier i stereotypów, budowania nowoczesnych, demokratycznych społeczeństw. Fundacja wspiera integrację Ukraińców mieszkających w Polsce.

https://zustricz.pl/

https://www.facebook.com/zustricz/

Kontakt: info@zustricz.pl

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Stowarzyszenie mniejszości narodowej, zrzeszającej Żydów i Żydówki w Polsce.

https://www.czulent.pl/pl/

https://www.facebook.com/Czulent-Jewish-Association-132631883417245/

Kontakt: office@czulent.pl

Muzułmańskie Centrum w Krakowie

Główne cele organizacji to stworzenie w Krakowie dogodnego miejsca do spotkań i modlitwy dla muzułmanów, organizowanie uroczystości i świąt muzułmańskich takich jak Ramadan, Eid itp. oraz rozwijanie i szerzenie wiedzy na temat Islamu.

http://islam-krakow.pl/

https://www.facebook.com/Centrum-Muzu%C5%82ma%C5%84skie-w-Krakowie-255921577765514/

Kontakt: info@islam-krakow.pl

Cerkiew Pod Wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny

(Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy)

http://opowiedzmimiasto.mhk.pl/prawoslawie/swiatynie

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Krakowie

http://krakow.luteranie.pl/

Kontakt: kancelaria@ewangelicy.krakow.pl

Instytut Allerhanda

Realizując swoją misję Instytut Allerhanda działa na rzecz ubogacania domeny publicznej poprzez dostarczanie wyników studiów i analiz dla instytucji powołanych do tworzenia i stosowania prawa w Polsce i Unii Europejskiej, w szczególności dla Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, Rządowego Centrum Legislacji, Biura Analiz Sejmowych, czy też Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, OECD i innych organów, gremiów i agend międzynarodowych.

http://www.allerhand.pl/index.php/pl/

https://www.facebook.com/InstytutAllerhanda

Kontakt: instytut@allerhand.pl

Fundacja Współpracy Polska-Ukraińskiej „U-WORK”

Fundacja działa na rzecz obywateli Ukrainy oraz osób narodowości ukraińskiej, przebywających w Polsce lub innym kraju Unii Europejskiej.

https://u-work.pl/

https://www.instagram.com/fundacja_u_work/

https://www.facebook.com/fundacja.uwork/

Kontakt: fundacja@u-work.pl

Towarzystwo Interwencji Kryzysowej

Celem statutowym Towarzystwa Interwencji Kryzysowej jest niesienie pomocy ludziom w sytuacjach kryzysowych oraz przywracanie im zdolności i umiejętności samodzielnego rozwiązywania swoich problemów życiowych.

http://www.interwencja-kryzysowa.org.pl/

https://www.facebook.com/Towarzystwo-Interwencji-Kryzysowej-127281407315952/

Kontakt: againsthate@poczta.onet.pl

interwencjakryzysowa@gazeta.pl

Fundacja Understanding

Misją Fundacji jest promowanie wielojęzyczności u dzieci i dorosłych, pomoc obcokrajowcom mieszkającym w Polsce w kultywowaniu języka pochodzenia u ich dzieci jak i wspieranie rodzin we wspólnym pomaganiu sobie, organizowanie ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu.

https://www.facebook.com/pg/Fundacja-Understanding-1115568511835210/about/?ref=page_internal

Kontakt: kontakt@klubmulti.pl

Relacation2 Poland

Fundacja zajmuje się usługami relokacji pracowników z całego świata do Polski. Nasze usługi obejmują administrację zatrudnienia relokowanych osób, pakiety benefitów dla pracowników z zagranicy oraz szkolenia i audyt w zakresie zatrudniania obcokrajowców.

http://relocation2poland.com/#fundacja

Kontakt: kontakt@relocation2poland.com

Kałe Jakha – Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej

Grupa promująca kulturę romską.

https://www.facebook.com/KaleJakhe/

IWAK International Women's Association of Kraków

Organizacja skupia zagraniczne imigrantki mieszkające w Krakowie. IWAK to otwarta dla wszystkich, areligijna, apolityczna i niezrzeszona z żadną inną instytucją organizacja non-profit. Grupa zapewnia wsparcie oraz porady dotyczące życia w Krakowie.

http://www.iwak.pl/

Kontakt: iwak.krakow@gmail.com

Stowarzyszenie Romów w Krakowie

Organizacja działająca na rzecz społeczności romskiej mieszkającej w Gminie Miejskiej Kraków.

Kontakt: strmgil@gmail.com

Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos

Romskie Stowarzyszenie Oświatowe „Harangos” zostało zarejestrowane w czerwcu 2004 roku. Organizacja skupia młodych ludzi Romów i nie-Romów, studentów i magistrów rożnych dziedzin takich jak pedagogika, socjologia, filologia, sztuka czy dziennikarstwo, zainteresowanych działalnością na rzecz społeczności romskiej.

Kontakt: isaromni@interia.pl

Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej

Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie istnieje od 1 marca 1995 roku w celu organizowania dorocznego Festiwalu Kultury Żydowskiej oraz innych działań na rzecz kultury i dziedzictwa żydowskiego.

http://www.jewishfestival.pl/pl/

Kontakt: themachers@jewishfestival.pl 

Fundacja Judaica

Idea utworzenia Fundacji Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej zrodziła się w Krakowie, w końcu lat 80-tych, w czasie wielkich historycznych przemian w Polsce - w kręgach ludzi świata kultury, nauki i sztuki, przy udziale ówczesnego Prezesa Wyznaniowej Gminy żydowskiej w Krakowie, Pana Czesława Jakubowicza.

http://www.judaica.pl/index1.php

Kontakt: info1@judaica.pl

Fundacja Instytut Studiów Strategicznych

Specjalistyczną jednostką badawczą podejmującą najważniejsze problemy Polski i współczesnego świata. Obszarem działalności instytutu są stosunki międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem integracji Polski z Unią Europejską

http://www.iss.krakow.pl/#kontakt

Kontakt: biuro@iss.krakow.pl

Polska Akcja Humanitarna Oddział w Krakowie

Polska Akcja Humanitarna to organizacja działająca na rzecz praw człowieka na świecie

https://www.pah.org.pl/co-robimy/

https://www.facebook.com/PolskaAkcjaHumanitarna

Kontakt: krakow@pah.org.pl

Amnesty International Kraków

Organizacja bada, dokumentuje i publikuje raporty o przypadkach naruszeń praw człowieka na całym świecie, ale tutaj nasza praca dopiero się rozpoczyna. Podejmujemy praktyczne i skuteczne działania w celu powstrzymania naruszeń oraz pomocy ofiarom.

https://amnesty.org.pl/

https://www.facebook.com/AmnestyKrakow

Kontakt: krakow@amnesty.org.pl

Studencka Poradnia Prawna

Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu Jagiellońskiego działa od roku 1997. Inicjatorami jej powstania przy Wydziale Prawa i Administracji UJ byli prof. dr hab. Maria Szewczyk, prof. dr hab. Fryderyk Zoll oraz dr Halina Nieć. Nauczanie kliniczne zostało wprowadzone do programu studiów, uzupełniając dotychczasowy model kształcenia, i stanowi tzw. przedmiot fakultatywny. W roku 2005 Poradnia uzyskała status jednostki działalności podstawowej Uniwersytetu. Do 2012 roku poradnia nosiła nazwę Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Jej Kierownikiem jest obecnie dr Wojciech Górowski.

http://www.law.uj.edu.pl/poradnia/site/main.php

Kontakt: poradnia.prawna@uj.edu.pl

Indyjsko Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury 

Stowarzyszenie powstało w Krakowie w roku 2000 z inicjatywy Umesha Nautiyala, który od początku pełni funkcję Prezesa IPCC. Co roku z okazji tradycyjnych świąt indyjskich – Święta Kolorów i Święta Świateł – organizujemy festiwale przybliżające mieszkańcom Krakowa kulturę Indii. Od samego początku działaniom naszym patronuje J.E. Ambasador Indii w Polsce R.L. Narayan.

Celem działalności IPCC jest przedstawienie rozmaitych aspektów kultury indyjskiej, a w szczególności jej najsubtelniejszej klasycznej postaci.

Wśród aktywnie działających członków IPCC znajdują się zarówno zafascynowani Indiami Polacy, jak i Hindusi mieszkający w Polsce na stałe lub studiujący i pracujący tu czasowo.

http://www.ipcc.pl/pl/kontakt

Zarząd Stowarzyszenia - IPCC  Siedziba Główna IPCC w Krakowie ul. Sokolska 13,  30-510 Kraków, tel.:  12 656 367012 656 3670, 12 656 189012 656 1890, 12 656 4441, fax.: 12 656 4543,

Infomigrator w Krakowie

Portal informacyjny dotyczący cudzoziemców.

http://www.krakow.info-migrator.pl/

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków