górne tło

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

Komisja została powołana dnia 11 lipca 2017 r. na podstawie wniosku złożonego przez 7 organizacji pozarządowych tj.:

  1. Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich KRĄG,
  2. Fundacji Nowe Centrum,
  3. Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL,
  4.  Fundacji „Zdrowie dla Budowlanych”,
  5. Stowarzyszenia MONAR, Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Osób Uzależnionych z Nawrotami Choroby w Krakowie,
  6. Małopolskie Stowarzyszenie PROBACJA,
  7. Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu.

    Do zadań Komisji należy konsultowanie i opiniowanie oraz przedstawianie rekomendacji dotyczących dokumentów oraz projektów uchwał Rady Miasta Krakowa związanych z tematyką uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych w tym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków. Podejmowanie działań na rzecz kształtowania priorytetów i standardów zadań publicznych związanych z tematyką uzależnień zlecanych organizacjom pozarządowym. Jak również podejmowanie działań na rzecz diagnozowania problemów związanych z uzależnieniami behawioralnymi, potrzebami osób uzależnionych od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin. Działania na rzecz rozwijania współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, instytucjami i władzami Miasta, budowanie partnerskich relacji opartych na zasadach:

Podejmowanie działań na rzecz tworzenia i wdrażania programów przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy. Podejmowanie działań na rzecz wypracowania i wdrożenia sprawnego systemu informacji o placówkach udzielających wsparcia osobom z problemami uzależnień i ich rodzinom. Inne działania o charakterze inicjatywno-doradczym, mające na celu poprawę sytuacji osób uzależnionych od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych, osób współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin. Współpraca z właściwymi merytorycznie wydziałami/biurami/miejskimi jednostkami organizacyjnymi UMK/komisjami Rady Miasta Krakowa w zakresie opiniowania dokumentów strategicznych, zwłaszcza na etapie tworzenia ich założeń. Współpraca z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Więcej informacji na temat działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom znajduje się na stronie BIP - TUTAJ

oraz na stronie dla organizacji pozarządowych - TUTAJ.

Regulamin oraz sprawozdania z posiedzeń znajdują się na stronie BIP - TUTAJ

oraz na stronie dla organizacji pozarządowych - TUTAJ.