górne tło

RADA DS. RÓWNEGO TRAKTOWANIA

Rada ds. Równego Traktowania została powołana przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego 17 maja 2019 roku. Obecny skład reguluje zarządzenie nr 367/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2021 roku.

Celem działania Rady jest wypracowanie koncepcji, pomysłów i rozwiązań na rzecz opracowania strategii równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie lokalnym, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kulturalno-oświatowymi, wyższymi uczelniami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i służbami działającymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 

Skład Rady ds. Równego Traktowania:

1. Przewodnicząca: Nina Gabryś – Radna Miasta Krakowa
2. Wiceprzewodnicząca: Elżbieta Kois-Żurek – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
3. Sekretarz: Magdalena Furdzik – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Członkinie i Członkowie:

4. Olga Brzezińska – Fundacja Miasto Literatury;
5. Anna Domańska – Wydział Edukacji;
6. dr hab. Janina Czapska, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński;
7. Bogdan Dąsal – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób z Niepełnosprawnościami;
8. dr hab. Bartłomiej Dobroczyński, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński;
9. Magdalena Dropek – Fundacja Równość.org.pl;
10. Tomasz Janowski – Stowarzyszenie Funkcja Miasto;
11. dr n. medycznych, lekarz Bożena Jawień-Rościszewska – Lekarze Kobietom;
12. Katarzyna Kadela – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie;
13. dr Jakub Kościółek – Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL;
14. dr Dominika Kozłowska – Miesięcznik „Znak”;
15. Justyna Krawczyk – Obywatel Mama;
16. Małgorzata Król – Siemionkowicz – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia;
17. Artur Maciejewski – Stowarzyszenie Queerowy Maj;
18. Maria Piętak-Frączek – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia;
19. Mateusz Płoskonka – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia;
20. Aleksandra Suława – Stowarzyszenie Sto lat Głosu Kobiet;
21. dr hab. Monika Świerkosz – Uniwersytet Jagielloński;
22. Marta Wodyńska – Forum Rad Rodziców;
23. Barbara Zając – Krakowskie Biuro Festiwalowe
24. Katarzyna Żeglicka – Autonomia.

 

Do zadań Rady należy opiniowanie projektów dokumentów strategicznych Miasta oraz aktów prawa miejscowego dotyczących wszystkich obszarów bezpośrednio i pośrednio dotyczących równego traktowania, w tym sytuacji kobiet w Krakowie, jak również opracowywanie i proponowanie rozwiązań w zakresie:

Kadencja Rady trwa 2 lata.

Misja i wizja Rady ds. Równego Traktowania
Kraków włącza problematykę równości do głównego nurtu polityki miejskiej.
W tym celu Rada ds. Równego Traktowania podejmuje działania zmierzające do opracowania modelu na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie lokalnym.

I. Równe traktowanie
Wszyscy/tkie jesteśmy wobec prawa równi/ne.
Wszyscy/tkie mamy prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
Zasady równości i równego traktowania obejmują działania na rzecz promocji równości i przeciwdziałania dyskryminacji między innymi ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, narodowość, obywatelstwo, religię (wyznanie) lub światopogląd, niepełnosprawność, stan zdrowia, wiek, tożsamość płciową, orientację seksualną, przynależność do grup społeczno-zawodowych, sytuację materialną i prawną, wykształcenie, zawód oraz pochodzenie społeczne.

II. Najważniejsze wartości

III. Wizja