górne tło

FILANTROP KRAKOWA A.D. 2019 – XX EDYCJA KONKURSU

Tytuł Filantropa Krakowa przyznawany jest osobom, instytucjom i firmom szczególnie zaangażowanym w niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom naszego miasta. Prestiżowymi tytułami Filantropów Krakowa A.D. 2019 zostali uhonorowani 26 czerwca 2020 r.: Alicja Szczepańska, Małgorzata Turek oraz krakowski oddział PGE Energia Ciepła.

Konkurs, w ramach którego przyznawane są tytuły Filantropów Krakowa, to sposób na uhonorowanie tych osób i instytucji, które społecznie i bezinteresownie udzielają pomocy potrzebującym. Wyróżnienie pozwala wydobywać z cienia różne wartościowe i szlachetne działania, a także eksponować warte naśladowania postawy osób i instytucji bezinteresownie oddającym innym swój czas, talenty, siły i energię.

Tytuł Filantropa Krakowa został ustanowiony przez Radę Miasta Krakowa w 2000 roku. W konkursie wyłaniani są laureaci w dwóch kategoriach: najciekawsza forma i efektywność filantropii oraz wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub instytucjom.

Tytuł przyznaje prezydent Krakowa na wniosek komisji Bractwa Filantropii. Kandydata do tytułu może zaproponować każdy mieszkaniec miasta, firma czy organizacja, przy czym zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatem.

Celem konkursu jest wspieranie działalności charytatywnej i promowanie lokalnej filantropii, a także zachęcenie przedsiębiorców prywatnych do sponsorowania wartościowych działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i inne instytucje.

Dwadzieścia lat systemowej filantropii, która nie ma charakteru incydentalnego, ale jest długofalowym i przemyślanym działaniem, pokazuje jak można skutecznie rozwiązywać konkretne problemy i jak potrzebne jest takie zaangażowanie - dla osób, które pomoc otrzymują i całego miasta. Ostatnie miesiące udowodniły nam jak nigdy dotąd, jak ważna jest filantropia i pomoc innym, jak potrzebni w naszym mieście i każdej społeczności są filantropi – stwierdził Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa podczas gali jubileuszowej 20. edycji plebiscytu Filantrop Krakowa. Prezydent podziękował wszystkim krakowskim filantropom za ich wyjątkowe zaangażowanie i pracę dla innych.

W roku 2020 przyznano trzy tytuły – wszystkie w kategorii: najciekawsza forma i efektywność filantropii. Filantropami Krakowa 2019 zostali: Alicja Szczepańska, Małgorzata Turek oraz PGE Energia Ciepła.

 

Alicja Szczepańska jest radną Miasta Krakowa VIII kadencji, przewodniczącą Rady ds. Osób w Kryzysie Bezdomności i doradcą w Miejskim Centrum Informacji Społecznej. Jest także działaczką ruchów na rzecz praw kobiet, uczestniczką ruchów społecznych działających w obronie praworządności, przestrzegania praw człowieka i demokracji oraz ekspertką w grupach wsparcia dla seniorów, osób niepełnosprawnych oraz osób pokrzywdzonych przemocą. Aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych i działalności pozarządowej na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych. Pracuje na rzecz pokrzywdzonych i ofiar przestępstw.

Szczególny nacisk kładzie na wsparcie w zakresie prawa rodzinnego, karnego oraz naruszania praw pracowniczych osób niepełnosprawnych, orzecznictwa rentowego, a także pozarentowego. Prowadzi warsztaty dla organizacji pozarządowych z zakresu praw człowieka, przeciwdziałania przemocy, pomocy socjalnej oraz społecznej. Jest autorką rezolucji Rady Miasta Krakowa do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań w celu stworzenia ogólnopolskiej strategii wychodzenia z kryzysu bezdomności. Dzięki jej staraniom miasto dofinansowuje jedyny w Polsce Ośrodek Wsparcia dla Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym - hostel interwencyjny prowadzony przez Fundację Głos Serca.

 

Małgorzata Turek jest założycielką i prezesem Stowarzyszenia „Chmurka”, które działa od 1994 roku na rzecz dzieci, młodzieży i osób z niepełnosprawnościami na terenie Polski i obok licznych aktywności oferowanych podopiecznym skupia się na integracji uczniów z rówieśnikami i światem zewnętrznym. Małgorzata Turek jest także Radną Dzielnicy VI Bronowice. To już jej druga kadencja - w poprzedniej była przewodniczącą Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, pomagała rodzinom i seniorom zamieszkałym w Dzielnicy VI. Jest inicjatorką zakupów przez Radę Dzielnicy VI biletów na wydarzenia kulturalne i rekreacyjne dla seniorów i osób niepełnosprawnych, co pomaga przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.

Małgorzata Turek angażuje się w pomoc dzieciom i osobom starszym, a także niepełnosprawnym. Od 2014 r. jest członkiem Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych. Pracowała w zespole, który zajmował się analizą i wdrożeniem Krakowskiej Karty Rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. Uczestniczyła w pracach Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa, gdzie pełniła funkcję sekretarza. Była zaangażowana w działania mające na celu likwidowanie barier architektonicznych, a także organizację bezpłatnego transportu do Środowiskowych Domów Społecznych osób niepełnosprawnych powyżej 24. roku życia. Skuteczne zabiegała też o darowizny w formie leków od firm medycznych, które rozwoziła niepełnosprawnym  i seniorom podczas epidemii koronawirusa.

 

PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie to największy producent ciepła i energii elektrycznej dla miasta. Krakowski oddział PGE Energia Ciepła koncentruje się na łączeniu rozwoju ekonomicznego ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, dlatego współpracuje z miastem między innymi w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska, promocji, rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz aktywizacji mieszkańców. Firma uczestniczy w krakowskiej akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”, której celem jest wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom potrzebującym w Krakowie, między innymi ubogim, niepełnosprawnym i dzieciom specjalnej troski. Wsparcie polega na sfinansowaniu zakupu ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej. Beneficjentem pomocy udzielonej przez PGE Energię Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie było w tym roku między innymi Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”.

Firma angażuje się społecznie i charytatywnie w różne inicjatywy. We współpracy ze szkołami średnimi prowadzi edukacyjny projekt „Energetyczna Kariera” umożliwiający uczniom naukę zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, inicjatywę „Chodź na łyżwy”, dzięki której dzieci korzystają z bezpłatnych zajęć prowadzonych pod fachowym okiem trenerów,  a także jest mecenasem Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie.

 

Podczas kameralnej gali, zorganizowanej zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi i transmitowanej na profilu Krakowski Generator Społeczny każdy z laureatów tytułu Filantrop Krakowa 2019 otrzymał dyplom oraz berło św. Królowej Jadwigi, będącej wzorem dla filantropów. Berło jest wykonane z brązu pokrytego warstwą srebra.

 

Do tej pory, łącznie z tegorocznymi laureatami, tytułami Filantropów Krakowa uhonorowano 65 laureatów: osób, instytucji, firm i organizacji. Działalność Filantropów Krakowa jest ważnym elementem w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, pokazuje i promuje postawy warte naśladowania. Służy także nawiązywaniu i rozbudowywaniu kontaktów pomiędzy organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i różnego rodzaju instytucjami.

Patroni medialni: „Gazeta Wyborcza” Kraków, Love Kraków, TVP Kraków

Fot.: www.krakow.pl