górne tło

Ocena wniosku – inicjatywa lokalna – 2019

Szczegółowe kryteria wniosku zostały określone w załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 207/2018 z dnia 26.01.2018 r. oraz w załączniku do UCHWAŁY NR LXXXI/1969/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Wniosek wpływający do Prezydenta za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. Partycypacji i Dialogu, rozpatrywany jest pod względem formalnym.

Ocena wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej dokonuje Prezydent w ramach następujących kryteriów:

1. Celowość realizacji zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej- maksymalnie 45 punktów.

  1. Celowość realizacji zadania może być oceniana poprzez określenie znaczenia dla społeczności lokalnej np. na podstawie następujących charakterystyk wpływającego wniosku:

2. Wkład pracy społecznej w realizację zadania obliczany jako stosunek pracy społecznej do wartości całkowitej zadania- maksymalnie 45 punktów.

  1. Liczba punktów jest przyznawana w zależności od wysokości tego wkładu, według następujących przedziałów:

3. Opinia właściwej/ właściwych Rad/y Dzielnic/y Miasta Krakowa, może być dołączona do wniosku.

Pozytywna opinia przedłożona wraz z wpływającym wnioskiem skutkuje dodatkowymi 10 punktami, przyznawanymi podczas oceny wniosku.

Maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać wniosek wynosi 100 punktów.

Minimalna ilość punktów oceny końcowej warunkującej przyjęcie wniosku do dalszego procedowania wynosi 60 punktów.

Wniosek może zostać odrzucony ze względów formalnych w przypadku gdy:

W przypadku oceny pozytywnej wniosku Prezydent w zależności od wysokości przyznanych inicjatywie/om punktów oraz wysokości środków zabezpieczonych na realizację inicjatyw lokalnych, dokonuje ostatecznego wyboru złożonych wniosków i kieruje wniosek/ki do realizacji.

Po skierowaniu przez Prezydenta wniosku do realizacji, kierownik komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa lub kierownik miejskiej jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa informuje o tym wnioskodawców oraz przystępuje do uzgodnienia z wnioskodawcami szczegółowego kosztorysu oraz harmonogramu realizacji inicjatywy.

Mieszkańcy, po otrzymaniu informacji o przystąpieniu do realizacji inicjatywy, a przed przystąpieniem do uzgadniania harmonogramu oraz kosztorysu, zobowiązani są do dostarczenia oświadczenia o zaangażowaniu w realizację inicjatywy, które stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

Do pobrania:

 

Archiwum 2019