górne tło

Ciała Dialogu

W Gminie Miejskiej Kraków funkcjonują różnego rodzaju zespoły doradcze i grupy konsultacyjne, w skład których mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i mieszkańcy Krakowa.

Komisje Dialogu Obywatelskiego

logo KDOW Krakowie mogą działać Komisje Dialogu Obywatelskiego - gremia inicjatywno-doradcze, tworzone przez organizacje pozarządowe oraz Miasto Kraków. Do zadań KDO, który jest obecnie 9, należy m.in. opiniowanie projektów uchwał RMK i innych dokumentów, określanie potrzeb społecznych w zakresie działalności danej KDO i przedstawianie propozycji ich rozwiązania, opiniowanie dokumentów strategicznych, współpraca z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego.


Zobacz więcej

 

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego

krdpplogoPrezydent Miasta Krakowa powołał Krakowską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Rada jest organem konsultacyjno – opiniodawczym Prezydenta w zakresie współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi. Zajmuje się m.in. opiniowaniem projektów strategii i polityk miejskich, uchwał i aktów prawa miejscowego - w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi - wyraża opinie w sprawach dotyczących funkcjonowania NGOs oraz współpracuje z Komisjami Dialogu Obywatelskiego.

Zobacz więcej

 

Rada Krakowskich Seniorów

LOGO RKS 3x225-osobowa Rada jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy Miejskiej Kraków. Jej celem jest zapewnienie seniorom wpływu na sprawy dotyczące społeczności lokalnej, w tym najstarszego pokolenia. Członkowie Rady Krakowskich Seniorów zostali wybrani w dniu 13 września 2016 r. podczas Walnego Zebrania przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku, a skład osobowy Rady ogłosił Prezydent Miasta Krakowa.

Zobacz więcej

 

Młodzieżowa Rada Krakowa

Młodzieżowa Rada KrakowaMłodzieżowa Rada Krakowa została powołana w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej. Do jej głównych zadań należy m.in. rozwijanie, wspieranie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży, inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorządowej działalności młodzieży oraz rozpoznawanie i reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji publicznych i pozarządowych.

Zobacz więcej

dolne t�o