Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury - została powołana 19 stycznia 2012 r. na wniosek 20 organizacji pozarządowych prowadzących działalność w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego złożony w grudniu 2011 r.

Do zadań Komisji należy m.in.:

1. Opiniowanie projektów uchwał RMK i innych dokumentów w zakresie działalności Komisji.

2. Określanie potrzeb społecznych w zakresie działalności Komisji i przedstawianie propozycji ich rozwiązania, w tym w zakresie:

  • Finansowania organizacji pozarządowych w systemie finansowania kultury w Krakowie.
  • Wdrażania Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030 (załącznik do uchwały Nr LXXIX/1933/17 Rady Miasta Krakowa a dnia 5 lipca 2017 r.) w kontekście realizacji zapisów dotyczących organizacji pozarządowych.
  • Współpracy organizacji pozarządowych z instytucjami kultury (w szczególności miejskimi).
  • Wsparcia organizacji pozarządowych w zakresie infrastruktury – dyskusja nad systemowymi rozwiązaniami, a w dalszej perspektywie współpraca w tym zakresie z innymi powołanymi ciałami.

3. Współpraca z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa w zakresie opiniowania oraz proponowania dokumentów strategicznych,

4. Współpraca z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Zadania Komisji są określane w wewnętrznym regulaminie pracy zgodnie z aktualnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa dot. Regulaminu tworzenia oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

W latach 2012- 2021 przedstawiciele KDO ds. Kultury uczestniczyli w pracach nad aktualizacją strategii rozwoju Krakowa, w konsultacjach Strategii Rozwoju Kultury Kraków 2030 (obecnie pod nazwą: Program Rozwoju Kultury w Krakowie 2030), w spotkaniach programowych Centrum Organizacji Pozarządowych
w Krakowie, w spotkaniach Konwentu Strategicznego ds. Kultury, w spotkaniach Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz w Komisjach Rada Miasta Krakowa właściwej ds. kultury oraz w wielu innych zespołach tworzonych przez wydziały Urzędu Miasta Krakowa, w ramach których istotny był głos w sprawach kultury.

Na posiedzeniach Komisji corocznie dyskutuje się o planowanych na kolejny rok otwartych konkursach ofert i zasadach finansowania przedsięwzięć artystycznych, opiniowane są projekty uchwał Rady Miasta Kraków, w tym dotyczące wieloletnich i rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W posiedzeniach Komisji uczestniczyli Prezydent Miasta Krakowa i jego Zastępcy, przedstawiciele Rady Miasta Krakowa oraz Dyrekcja i pracownicy Wydziału. Członkowie Komisji są na bieżąco informowani o planowanych przedsięwzięciach Wydziału oraz Urzędu Miasta Krakowa, w tym zmianach w zakresie działania instytucji kultury czy planowanych nowelizacjach uchwał oraz nowych projektach.

Udział w Komisji umożliwia zrzeszonym organizacjom nie tylko pozyskanie informacji na temat bieżącej działalności Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego czy Urzędu Miasta Krakowa, ale również wzajemną wymianę i opracowywanie projektów własnych. W 2013 r. w celu koordynacji i promocji samodzielnych projektów oraz tworzenia wspólnych działań przez zrzeszone podmioty w obszarze piosenki. Komisja powołała „Amalgamat Podmiotów Intensywnie Śpiewających” pod nazwą „Kraków Miasto Piosenki”, w ramach którego organizacje pozarządowe i miejskie instytucje kultury współpracują przy realizacji wspólnych projektów (np. coroczny Tydzień Piosenki w Krakowie).

Więcej szczegółów znajduję się TUTAJ.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Bzura
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-04-28
Data aktualizacji: 2021-04-28
Powrót