Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Regulamin AAM

Regulamin Akademii Aktywnego Mieszkańca
§ 1 Postanowienia ogólne


1. Akademia Aktywnego Mieszkańca (zwana dalej AAM) skierowana jest do mieszkańców Krakowa, działa w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. AAM realizowana jest w cyklu rocznym (marzec – grudzień każdego roku).
3. Organizatorem AAM (zwanym dalej „Organizatorem) jest Referat ds. Partycypacji i Dialogu Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.
4. Uczestnikiem AAM (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być mieszkaniec Krakowa, który przeszedł pozytywnie nabór do Akademii i otrzymał od Organizatora potwierdzenie uczestnictwa.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do likwidacji Akademii Aktywnego Mieszkańca, modyfikacji harmonogramu zajęć w całości lub w części lub zastąpienia go innym programem.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z AAM w przypadku prowadzenia lub inicjowania działań przez Uczestnika zakłócających działanie AAM.
7. Uczestnictwo w Akademii Aktywnego Mieszkańca jest nieodpłatne.


§ 2 Rekrutacja do Programu


1. Organizator ogłasza otwarty nabór wśród mieszkańców Krakowa poprzez publikację formularza zgłoszeniowego (zwanego dalej „Formularzem”) na stronach Miejskiej Platformy Internetowej, www.obywatelski.krakow.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.
2. Formularz wymaga podania następujących danych kandydata na Uczestnika AAM:
1) Imię i nazwisko,
2) Adres e-mail,
3) Nr telefonu,
4) Motywacja do udziału w AAM.
3. W naborze do AAM może uczestniczyć każdy mieszkaniec Krakowa, który ukończył 18. rok życia.
4. Kandydat na Uczestnika AAM zgłasza chęć uczestnictwa w programie poprzez uzupełnienie formularza online.
5. Organizator rozpatruje wniosek na podstawie kryteriów ujętych w § 2 ust. 2-3 oraz kolejności zgłoszeń.
6. Organizator zastrzega sobie liczbę Uczestników nie większą niż 30.
7. Po spełnieniu warunków aplikacji i zakwalifikowaniu się do AAM Uczestnik otrzymuje potwierdzenie poprzez e-mail oraz link do zajęć ujętych w harmonogramie.
8. Spośród zgłoszeń osób, które nie zakwalifikowały się do udziału w AAM tworzona jest lista rezerwowa.
9. W przypadku rezygnacji Uczestnika z AAM jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej, o której mowa w ust. 8.


§ 3 Warunki uczestnictwa


1. Uczestnik AAM zobowiązuje się do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Referat ds. Partycypacji i Dialogu Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.
2. W okresie trwania ograniczeń związanych z pandemią zajęcia odbywają się wyłącznie online, natomiast w pozostałym okresie w miejscu wskazanym przez Organizatora na terenie Krakowa oraz online.
3. Zajęcia w ramach AAM, w liczbie nie mniej niż 19 spotkań, obejmują co najmniej 12 modułów tematycznych. Udział w każdym module kończy się przyznaniem certyfikatu. Uczestnik, który zbierze nie mniej niż 10 certyfikatów i weźmie udział w nie mniej niż 15 spotkaniach, otrzymuje dyplom ukończenia Akademii Aktywnego Mieszkańca. Osoba z dyplomem może kontynuować swoją współpracę z Urzędem Miasta Krakowa jako Ambasador Lokalnej Partycypacji na zasadach określonych odrębnym regulaminem.
4. Plan zajęć AAM przedstawiony jest w harmonogramie, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.


§ 4 Program zajęć


1. AAM ma na celu przekazanie wiedzy na temat podstawowych zasad działania samorządu, partycypacji oraz możliwości działań w ramach lokalnej społeczności. Zajęcia przeznaczone są dla osób chcących działać społecznie, które pragną zdobyć potrzebną do tego wiedzę, zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Zajęcia prowadzone są zatem zarówno w formie wykładów jak
i warsztatów, a wiedza podawana jest od podstaw. Zajęcia mają charakter zamknięty, dostępny tylko dla uczestników AAM.
2. Obszar wiedzy przekazywanej w ramach AAM obejmuje następujące zagadnienia:
a) blok samorządowy: ogólne uwarunkowania działania samorządu;
b) blok partycypacyjny: narzędzia partycypacji w Gminie Miejskiej Kraków;
c) blok społeczności lokalnych: współpraca z organizacjami pozarządowymi, wolontariat, tworzenie społeczności lokalnych.
3. Absolwent AAM to świadomy i aktywny mieszkaniec, który:

  • rozwija swoje kompetencje społeczne,
  • posiada wiedzę i praktyczne umiejętności w dziedzinie partycypacji społecznej,
  • wie, jak współtworzyć i wspomagać rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • potrafi identyfikować problemy społeczne,
  • wie jak dotrzeć do grupy odbiorców,
  • wie, z jakimi komórkami/jednostkami/wydziałami UMK może nawiązać współpracę,
  • by zwiększyć grupę odbiorców swoich działań,
  • poprzez dobre praktyki prezentuje mieszkańcom możliwości płynące ze współpracy samorząd-NGO-mieszkańcy.

§ 5 Postanowienia końcowe


1. Informacje o Programie udzielane są telefonicznie (12) 616 52 79 i mailowo: dialoguj@um.krakow.pl.
2. Opiekunem AAM jest wskazany pracownik Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia – Referatu ds. Partycypacji. Kontakt z Organizatorem możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 pod numerem tel. (12) 616 52 79 oraz adresem email: dialoguj@um.krakow.pl

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Bzura
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-05-05
Data aktualizacji: 2021-05-05
Powrót