“Kostrze” – ponowne wyłożenie części planu

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Kostrze” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2020 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Kostrze” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) a także w związku z uchwałą Nr XCII/2415/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2018 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Kostrze” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją, w związku z rozpatrzeniem uwag złożonych do projektu planu w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu i dostosowaniem do obowiązujących aktów prawnych.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny.

Projekt planu (w zakresie wykładanym) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 30 listopada do 30 grudnia 2020 r., poprzez: Plan Kostrze

bezpośredni kontakt i obsługę obywateli w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, w godz. 8.00-15.00 (z wyjątkiem 24 grudnia 2020 r. oraz sobót, niedziel i świąt) – wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty – mailowo pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616-8526, 12 616-8542;

zamieszczenie projektu planu “Kostrze” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/?dok_id=93867 .

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru “Kostrze” (w zakresie wykładanym) zostanie przeprowadzona w dniu 15 grudnia 2020 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 15:30.

Będzie możliwość uczestnictwa w dyskusji publicznej online, tj. za pomocą środków porozumiewania na odległość. Link do połączenia z platformą zostanie wygenerowany i umieszczony na stronie planu. Szczegółowe informacje są publikowane w zakładce ZAPROSZENIA pod adresem: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne .

Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 stycznia 2021 r. – z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Uwagi można wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/?dok_id=14897#wzory oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

W przypadku poczty elektronicznej – maile należy kierować na adres: uwagi-bp@um.krakow.pl .

Forma papierowa obejmuje:

– złożenie pisma z uwagą w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa (dzienniki podawcze, stanowiska informacyjno-podawcze) lub – w przypadku ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klienta – wrzucenie do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku UMK,

– wysłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,- przekazanie wypełnionego formularza w czasie prowadzonej dyskusji publicznej.

– przykładowy formularz wniosku do pobrania: format PDF, format .doc

odnośnik do karty usługi ePUAP

UWAGA: Liczy się data wpływu do tut. urzędu, a pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Wykładana do publicznego wglądu część projektu planu obejmuje:

I. Rysunek planu (załącznik nr 1 do uchwały) w części wyróżnionej na rysunku kolorem, w zakresie:

1. linii rozgraniczających wraz ze zmianą części przeznaczeń terenów dotychczas oznaczonych: MN.13, MN.24, MN/U.3, MN/U.18, ZN/WS.1, ZNp.1, KDD.5, KDD.7, WSr.3;

2. nieprzekraczalnych linii zabudowy w terenach: MN.6, MN.9, MN.10, MN.13, MN.19, MN.21, MN.24, MN.27,MN.28, MN/U.1, MN/U.4, MN/U.8, MN/U.9, MN/U.11, MN/U.18, U.5, ZNp.1, ZN/WS.1;

3. strefy zieleni w terenie MN.13;

4. strefy ograniczonego zainwestowania w terenach: MN.6, KDD.5;

5. strefy hydrogenicznej w terenach: MN.6, MN.9, MN.13, MN.19, MN.21, MN.24, MN.28, MN/U.1, MN/U.4, MN/U.11, MN/U.18, U.5, ZNp.1, ZNp.2, ZN/WS.1;

6. przebiegu rowu zgodnie z mapą zasadniczą w terenach: MN.13, MN/U.18, ZN/WS.1, KDZ.1;

7. oznaczeń identyfikacyjnych terenów (numeracji) – korekta redakcyjna bez zmiany przeznaczenia dla terenów: MN.10, KDD.11 i KDD.12;

8. granicy obszaru narażonego na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego.

II. Tekst planu w zakresie:

1. spisu elementów planu oznaczonych na rysunku planu stanowiących ustalenie planu tj., wykreślenie usuniętych terenów i uzupełnienia o nowe tereny oraz korekta opisu elementu informacyjnego (§5 ust. 1 i 2);

2. zasad kształtowania dachów dla wyznaczonego nowego terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN), wydzielonego z części terenu ZN/WS.1 (§7 ust. 7);

3. ustaleń dla strefy hydrogenicznej dotyczących obiektów sportowych w terenie US.1 (§8 ust. 6);

4. obszarów narażonych na zalanie – aktualizacja danych (§8 ust. 7);

5. zasad obsługi komunikacyjnej dla terenów: KDD.5, KDD.7, KDD.11, KDD.12 i wyznaczonego nowego terenu przeznaczonego pod drogę wewnętrzną KDW (§13 ust. 1 i 2);

6. ustaleń dla wyznaczonego nowego terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN), wydzielonego z części terenu ZN/WS.1, z określeniem zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu – minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego, wskaźnika intensywności zabudowy, maksymalnej wysokości zabudowy (§16);

7. ustaleń dla terenu MN/U.7, tj. zmiany zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu – wskaźnika intensywności zabudowy (§17);

8. ustaleń dla terenu MN/U.12, tj. zmiany zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu – maksymalnej wysokości zabudowy dla obiektów z dachem płaskim (§17);

9. ustaleń dla terenu US.1, tj. zmiany zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu – minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego (§20);

10. zapisów o ogrodzeniach i obiektach małej architektury – w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (§8 ust. 6 i 15, §10 ust. 1, §15, §21 ust. 2, §27 ust. 3, §28 ust. 3, §31 ust. 3 i 4);

wraz z niezbędną korektą redakcyjną projektu planu wynikającą z ww. zmian oraz z konieczności dostosowania do obowiązujących ustaw i rozporządzeń, w tym w związku z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 782).

Informuję, że:

1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.

2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego Urzędu Miasta Krakowa, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.

5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.

8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.

10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@um.krakow.pl .

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne .
Więcej informacji na temat ponownego wyłożenia do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Kostrze” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją można znaleźć TUTAJ.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.