Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Regulamin Akademii Aktywnego Mieszkańca w 2023 r.

Regulamin Akademii Aktywnego Mieszkańca
Edycja III / rok 2023

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Akademia Aktywnego Mieszkańca (zwana dalej AAM) skierowana jest do mieszkanek i mieszkańców Krakowa, działa w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. AAM realizowana jest w cyklu rocznym (kwiecień – czerwiec, wrzesień – październik).
 3. Organizatorem AAM (zwanym dalej „Organizatorem) jest Referat ds. Partycypacji i Dialogu Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.
 4. Na zlecenie Organizatora, w roku 2023 AAM będzie realizowana przez Centrum Edukacji i Animacji, Łukasz Hajduk, koordynatorem programowym będzie Dorota Gierszewski.
 5. Uczestnikami AAM (zwanym dalej „Uczestnikiem-czką”) mogą być mieszkanki i mieszkańcy Krakowa, którzy przeszli pozytywnie nabór do Akademii i otrzymali od Organizatora potwierdzenie uczestnictwa. 
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do likwidacji Akademii Aktywnego Mieszkańca, modyfikacji
  harmonogramu zajęć w całości lub w części lub zastąpienia go innym programem. 
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika/-czki z AAM w przypadku prowadzenia 
  lub inicjowania działań zakłócających działanie AAM.
 8. Uczestnictwo w Akademii Aktywnego Mieszkańca jest dobrowolne i nieodpłatne. 

§ 2 Rekrutacja do Programu

 1. Organizator ogłasza otwarty nabór wśród mieszkanek i mieszkańców Krakowa poprzez publikację
  formularza zgłoszeniowego (zwanego dalej „Formularzem”) na stronach Miejskiej Platformy 
  Internetowej, www.obywatelski.krakow.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Nabór potrwa do 28.04.2023.
 2. Formularz wymaga podania następujących danych kandydata/-tki na Uczestnika/-czkę AAM: 
  1) Imię i nazwisko,
  2) Adres e-mail,
  3) Nr telefonu,
  4) Opis motywacji do uczestnictwa
 3. W naborze do AAM może uczestniczyć każda mieszkanka i mieszkaniec Krakowa, który ukończył 18. rok życia.
 4. Kandydat/-tka na Uczestnika/-czkę AAM zgłasza chęć uczestnictwa w programie poprzez uzupełnienie formularza online.
 5. Organizator rozpatruje wniosek na podstawie kryteriów ujętych w § 2 ust. 2-3 oraz kolejności
  zgłoszeń.
 6. Organizator zastrzega sobie liczbę Uczestników/-czek nie większą niż 30.
 7. Po spełnieniu warunków aplikacji i zakwalifikowaniu się do AAM Uczestnik/-czka otrzymuje
  potwierdzenie poprzez e-mail.
 8. Spośród zgłoszeń osób, które nie zakwalifikowały się do udziału w AAM tworzona jest lista 
  rezerwowa. W przypadku rezygnacji Uczestnika/-czki z AAM jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej, o której mowa w ust. 8.

§ 3 Warunki Uczestnictwa

 1. Uczestnik/-czka AAM zobowiązuje się do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Centrum 
  Edukacji i Animacji.
 2. Zajęcia odbywają się w miejscu wskazanym przez Organizatora na terenie Krakowa, a w szczególnym przypadku – online lub w terenie (spacery badawcze, wizyty studyjne).
 3. Zajęcia w ramach AAM obejmują 15 spotkań, w blokach tematycznych. Wymogiem otrzymania 
  dyplomu ukończenia Akademii Aktywnego Mieszkańca w roku 2023 jest obecność na co najmniej 8 spotkaniach oraz wykazanie się zdobytą wiedzą poprzez przygotowanie planu działania w swoim 
  sąsiedztwie przy pomocy narzędzi partycypacyjnych lub przygotowanie projektu wydarzenia 
  aktywizującego osoby z sąsiedztwa. Absolwenci/-tki AAM z dyplomem mogą kontynuować swoją 
  współpracę z Urzędem Miasta Krakowa jako Ambasador Lokalnej Partycypacji na zasadach określonych odrębnym regulaminem.
 4. Plan zajęć AAM w roku 2023 przedstawiony jest w harmonogramie, który stanowi załącznik do 
  niniejszego Regulaminu

§ 4 Program zajęć

 1. AAM ma na celu przekazanie wiedzy na temat podstawowych zasad działania samorządu, 
  partycypacji oraz możliwości działań w ramach lokalnej społeczności. Zajęcia przeznaczone są dla osób chcących działać społecznie, które pragną zdobyć potrzebną do tego wiedzę, zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Zajęcia prowadzone są zatem zarówno w formie wykładów jak i warsztatów, a wiedza podawana jest od podstaw. Zajęcia mają charakter zamknięty, dostępny tylko dla Uczestników/-czek AAM.
 2. Obszar wiedzy przekazywanej w ramach AAM obejmuje następujące zagadnienia: 
  a) blok dot. społeczności lokalnej: diagnoza społeczna, animacja społeczna, organizacje pozarządowe, sąsiedztwo, lider, równość i różnorodność, dostępność
  b) blok dot. partycypacji: poruszanie się w świecie informacji, współpraca, narzędzia partycypacji, PR w partycypacji
 3. Absolwent/-tka AAM to świadomy i aktywny mieszkaniec/-nka, który/a:
  • rozwija swoje kompetencje społeczne,
  • posiada wiedzę i praktyczne umiejętności w dziedzinie partycypacji społecznej,
  • wie, jak współtworzyć i wspomagać rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • potrafi identyfikować problemy społeczne,
  • wie, jak dotrzeć do grupy odbiorców,
  • wie, z jakimi komórkami/jednostkami/wydziałami UMK może nawiązać współpracę, by zwiększyć 
  grupę odbiorców swoich działań,
  • poprzez dobre praktyki prezentuje mieszkańcom możliwości płynące ze współpracy samorząd-NGO-mieszkańcy.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Informacje o Programie udzielane są telefonicznie: +48 669771905 i mailowo: dialoguj@um.krakow.pl .
 2. Opiekunem AAM jest wskazany pracownik Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia – Referatu ds. Partycypacji. Kontakt z Organizatorem możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 pod numerem tel. +48 669771905 oraz adresem email: dialoguj@um.krakow.pl .

Logo Akademii Aktywnego Mieszkańca, 3 kwadraty każdy obramowany w innym kolorze: żółty, niebieski, różowy na białym tle i w dużej żółtej ramie Krakowa.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2022-02-02
Data aktualizacji: 2023-04-24
Powrót