Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Akty prawne i definicje

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA

PRAWO KRAJOWE
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   Pobierz plik
PRAWO MIEJSCOWE

Uchwała Nr XXXV/903/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa

 Pobierz plik

 

INICJATYWA LOKALNA

PRAWO KRAJOWE

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 Pobierz plik

 

PRAWO MIEJSCOWE
Uchwała Nr LXXXI/1969/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Pobierz plik
Uchwała Nr CXIX/1874/14 Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Pobierz plik

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

 

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ
Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. Pobierz plik
Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG Pobierz plik
Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/ Pobierz plik
Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 85/337/EWG - zmieniona Dyrektywą2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. Pobierz plik
Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli - zmieniona Dyrektywą 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. Pobierz plik

 

 

PRAWO KRAJOWE

Polskie ustawodawstwo nie definiuje bezpośrednio i w osobnym akcie prawnym zagadnień konsultacji społecznych. Odniesienia do szeroko rozumianego dialogu społecznego zawarte zostały w podstawowym polskim akcie prawnym, tj. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

  • "Obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne". Konstytucja RP, art. 61
  • "Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej". Konstytucja RP, art. 20
  • "Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska". Konstytucja RP, art. 74

Zapisy dotyczące udziału społecznego w polskim systemie prawnym możemy znaleźć również w:

 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm) Pobierz plik
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Pobierz plik
Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008r. Nr 199 poz. 1227) Pobierz plik
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Pobierz plik

 

PRAWO MIEJSCOWE
Uchwała Nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r.  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Pobierz plik
Zarządzenie Nr 2049/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 09.08.2019 r. w sprawie określenia podziału kompetencji organizatorów konsultacji społecznych oraz wprowadzenia wzoru wniosków o przeprowadzenie konsultacji i wzoru formularzy konsultacyjnych  Pobierz plik
Zarządzenie Nr 987/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23.04.2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 2049/2019 w sprawie określenia podziału kompetencji organizatorów konsultacji społecznych oraz wprowadzenia wzoru wniosków o przeprowadzenie konsultacji i wzoru formularzy konsultacyjnych i uchylające Zarządzenie Nr 2138/2011 w sprawie przyjęcia wzoru formularza konsultacji do projektów aktów prawa miejscowego konsultowanych na podstawie uchwały nr XII/135/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Krakowską Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz opracowania raportu o wynikach konsultacji (ze zm.)  Pobierz plik
Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami na terenie Gminy Miejskiej Kraków  Pobierz plik
Formularz konsultacyjny w przypadku konsultacji z mieszkańcami  Pobierz plik
Formularz konsultacyjny w przypadku konsultacji z organizacjami pozarządowymi  Pobierz plik

 

 

UCHWAŁY ZMIENIONE - ARCHIWALNE
Uchwała Nr XIX/249/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przygotowania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków przy realizacji inwestycji miejskich  Pobierz plik
Uchwała Nr XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków przy realizacji inwestycji i projektów miejskich  Pobierz plik
Uchwała Nr XLVII/584/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków przy realizacji inwestycji i projektów miejskich  Pobierz plik
Uchwała Nr XII/135/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  Pobierz plik
 
 
Dialog Społeczny jest budowaniem porozumienia wśród członków wspólnoty miejskiej na rzecz współodpowiedzialności za zrównoważony rozwój społeczeństwa obywatelskiego w mieście i dobrobyt jego mieszkańców. Dialog społeczny jest najbardziej kompleksową formą porozumienia między wszystkimi interesariuszami obywatelskiej wspólnoty miejskiej, gdyż nie jest działaniem doraźnym, lecz procesem ciągłym, który nie kończy się nigdy. To świadomość, że tak jak w rodzinie, jutro też trzeba będzie rozmawiać. Dlatego też dialog społeczny jest jedynym procesem, który jest w stanie zmniejszyć prawdopodobieństwo ostrych starć i niepokojów społecznych. Konflikty zawsze będą, ale sposób ich rozwiązywania może być twórczy.

Komunikacja Społeczna jest procesem porozumiewania się, który stanowi podstawę obywatelskiego dialogu społecznego. Celem komunikacji jest ciągła wymiana informacji, wiedzy i poglądów, co prowadzi do gruntownego poznania, a także zrozumienia potrzeb oraz stanowisk stron. Komunikacja społeczna to partnerstwo, czyli mechanizm budowania drogi do socjalnego, ekonomicznego oraz kulturalnego rozwoju, które w coraz większym stopniu staje się właściwe, bo ukazuje prawdziwe potrzeby i priorytety. Zintegrowane, bo kładzie nacisk na współpracę zamiast rywalizacji. Ciągłe, bo spełnia współczesne potrzeby bez narażania przyszłości.

Konsultacje Społeczne są elementem procesu komunikacji społecznej budują płaszczyznę współuczestnictwa i zaangażowania mieszkańców w rozwój Miasta, wpływają na kształtowanie wśród nich postawy współodpowiedzialności za jego rozwój. Konsultacje społeczne przynoszą szereg wymiernych korzyści, gdyż planowane inwestycje i projekty miejskie konsultowane ze społeczeństwem mają szansę być lepiej dostosowane do sytuacji społeczno – ekonomicznej oraz potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

Partycypacja -> Zob. Udział Społeczeństwa

Porozumienie między członkami wspólnoty miejskiej, zwłaszcza w obliczu sprzeczności interesów jest nadrzędnym celem dialogu społecznego. Bez względu na fakt, czy porozumienie jest osiągnięte na pierwszych etapach dialogu – w fazie informacji, edukacji, dyskusji - czy w wyniku negocjacji, zawsze należy pamiętać, że służy wszystkim zainteresowanym stronom oraz zachęca je do współdziałania i współodpowiedzialności.

Udział Społeczeństwa to interaktywny proces włączania społeczeństwa do podejmowania wspólnych decyzji i rozwiązywania problemów. To zaproszenie do czynnego zaangażowania w sprawy ważne dla Miasta. Polega on nie tylko na jednokierunkowym przepływie informacji, ale przede wszystkim stwarza możliwość wyrażania swojej opinii, poglądów, uwag, przemyśleń i odczuć każdemu zainteresowanemu.
pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Bzura
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2020-11-12
Data aktualizacji: 2021-07-06
Powrót